ಜೋತಿಷ್ಯ

ಅರುಣ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿದಿನ

. . .🕉. . . . || ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || || ಓ೦ ಗ೦ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ || 🙏ಶುಭೋದಯ🙏 13: 07: 2021 ಮಂಗಳವಾರ ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ - ೫೧೨೨ . ಗತಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ - ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಋತು. ಗ್ರೀಷ್ಮ. ಮಾಸ. ಆಷಾಡ ಮಾಸ. ಪಕ್ಷ . ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ . ತಿಥಿ - ತದಿಗೆ ಬೆ.8:24 ರವರೆಗೆ ಆಮೇಲೆ...

ಅರುಣ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿದಿನ

. . .🕉. . . . || ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || || ಓ೦ ಗ೦ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ || 🙏ಶುಭೋದಯ🙏 12: 07: 2021 ಸೋಮವಾರ ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ - ೫೧೨೨ . ಗತಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ - ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಋತು. ಗ್ರೀಷ್ಮ. ಮಾಸ. ಆಷಾಡ ಮಾಸ. ಪಕ್ಷ . ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ . ತಿಥಿ - ಬಿದಿಗೆ ಬೆ. 8:19 ರವರೆಗೆ...

ಅರುಣ‌‌ ಕಿರಣ‌‌ ಪ್ರತಿದಿನ

. . .🕉. . . . || ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || || ಓ೦ ಗ೦ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ || 🙏ಶುಭೋದಯ, ಶುಭದಿನ🙏 11. 07: 2021 ಭಾನುವಾರ ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ - ೫೧೨೨ . ಗತಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ - ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಋತು. ಗ್ರೀಷ್ಮ. ಮಾಸ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ಪಕ್ಷ . ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ . ವಾಸರ : ರವಿವಾಸರ ತಿಥಿ: ಪಾಡ್ಯ ಬೆ.7:46 ವರೆಗೆ,...

ಅರುಣ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿದಿನ

. . .🕉. . . . || ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || || ಓ೦ ಗ೦ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ || 🙏ಶುಭೋದಯ🙏 10: 07: 2021 ಶನಿವಾರ ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ - ೫೧೨೨ . ಗತಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ - ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಋತು. ಗ್ರೀಷ್ಮ. ಮಾಸ. ಆಷಾಡ ಮಾಸ. ಪಕ್ಷ . ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ . ತಿಥಿ - ಅಮವ್ಯಾಸೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಬೆ.6:47 ಕ್ಕೆ...

ಅರುಣ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿದಿನ

. . .🕉. . . . || ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || || ಓ೦ ಗ೦ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ || 🙏ಶುಭೋದಯ🙏 09: 07: 2021 ಶುಕ್ರವಾರ ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ - ೫೧೨೨ . ಗತಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ - ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಋತು. ಗ್ರೀಷ್ಮ. ಮಾಸ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ಪಕ್ಷ . ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ . ತಿಥಿ - ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಮಾ. ಬೆ. 5:59...

ಅರುಣ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿದಿನ

. . .🕉. . . . || ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || || ಓ೦ ಗ೦ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ || 🙏ಶುಭೋದಯ🙏 08: 07: 2021ಗುರುವಾರ ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ - ೫೧೨೨ . ಗತಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ - ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಋತು. ಗ್ರೀಷ್ಮ. ಮಾಸ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ಪಕ್ಷ . ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ . ತಿಥಿ- ಚತುರ್ದಶಿ ರಾತ್ರಿ 4:24 ರವರೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾ ಅಮವ್ಯಾಸೆ...

ಅರುಣ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿದಿನ

. . .🕉. . . . || ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || || ಓ೦ ಗ೦ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ || 🙏ಶುಭೋದಯ🙏 07:07: 2021 ಬುಧವಾರ ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ - ೫೧೨೨ . ಗತಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ - ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಋತು. ಗ್ರೀಷ್ಮ. ಮಾಸ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ಪಕ್ಷ . ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ . ತಿಥಿ- ತ್ರಯೋದಶಿ ರಾತ್ರಿ 2:38. ರವರೆಗೆ ಚತುರ್ದಶಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾ.ರಾತ್ರಿ.4:24....

ಅರುಣ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿದಿನ

. . .🕉. . . . || ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || || ಓ೦ ಗ೦ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ || 🙏ಶುಭೋದಯ🙏 06: 07: 2021‌ಮಂಗಳವಾರ ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ - ೫೧೨೨ . ಗತಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ - ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಋತು. ಗ್ರೀಷ್ಮ. ಮಾಸ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ಪಕ್ಷ . ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ . ತಿಥಿ- ದ್ವಾದಶಿ ರಾತ್ರಿ 12:23 ರವರೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ತ್ರಯೋದಶಿ ಮಾ.ರಾತ್ರಿ....

ಅರುಣ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿದಿನ

. . .🕉. . . . || ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || || ಓ೦ ಗ೦ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ || 🙏ಶುಭೋದಯ🙏  04: 07: 2021 ಭಾನುವಾರ ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ - ೫೧೨೨ . ಗತಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ - ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಋತು. ಗ್ರೀಷ್ಮ. ಮಾಸ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ಪಕ್ಷ . ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ . ತಿಥಿ- ದಶಮಿ ರಾ.8:26 ರವರೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏಕಾದಶಿ 22:40...

ಅರುಣ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿದಿನ

. . .🕉. . . . || ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || || ಓ೦ ಗ೦ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ || 🙏ಶುಭೋದಯ🙏 03: 07: 2021 ಶನಿವಾರ  ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ - ೫೧೨೨ . ಗತಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ - ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಋತು. ಗ್ರೀಷ್ಮ. ಮಾಸ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ಪಕ್ಷ . ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ . ತಿಥಿ- ನವಮಿ ರಾ.6:52 ರವರೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ದಶಮಿ ರಾ.3:42...
- Advertisement -

Latest News

ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಓದು: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು : ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಬಿ. ಡೆಂಗನವರ ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಬೆಳದಿಂಗಳು ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಳಗಾವಿ, ೨೦೨೦ ಮೊ: ೯೯೦೨೪೯೫೬೯೫ ‘ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಇದೊಂದು ಮೌಲಿಕ...
- Advertisement -
close
error: Content is protected !!